02 nov 2017
Gepost door HW
rehwinkel_dros_bij_rtr-nl_nijmegen

Op donderdag 2 november 2017 heeft de RTR ’s-ochtends bezoek gehad van de burgemeester van Zaltbommel, de heer Rehwinkel en ’s-middags kwam de heer. Oscar Dros, eenheidschef van het Korps Nationale Politie van de eenheid Oost-Nederland bij de RTR op bezoek.

Met de heer Rehwinkel werd ingezoomd op de rol van de RTR in relatie tot het cameratoezicht in gemeenten, en hoe daar aan door de RTR invulling wordt gegeven.

En met de heer Dros werd uitgebreid gesproken over de technologische ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de huidige werkwijze van de politie en RTR.

Aansluitend op de respectievelijke gesprekken hebben beiden daarna een kijkje genomen "voor de schermen” van de RTR. Daarbij is vanuit de RTR ook ingezoomd op een aantal praktijkvoorbeelden, waarbij cameratoezicht een waardevolle bijdrage heeft geleverd bij schadeverhaal bij daders en opsporingsonderzoeken.

Een waardevolle dag, waarin de RTR transparant heeft laten zien hoe er binnen de RTR gewerkt wordt aan de veiligheid van burgers en politiemensen op straat.

30 okt 2017
Gepost door HW

Op vrijdag 27 oktober vroeg in de ochtend, zag de camera observant van de RTR, dat er 5 jongens door de Tunnelweg in NIjmegen liepen. Kennelijk verveelden deze jongens zich en ze gooiden alle markeringsborden om. Die markeringsborden stonden daar voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers, in verband met wegwerkzaamheden.

Vervolgens zag de camera observant ook nog, dat twee van de vijf jongens kennelijk last hadden van een "volle blaas". Omdat de camerabeelden rechtstreeks doorgeschakeld waren naar de meldkamer, was er al snel een surveillance eenheid van de politie ter plaatse.

Twee jongens kregen een proces-verbaal voor wildplassen. Met z'n vijven moesten ze vervolgens de borden, die ze net omgegooid hadden, weer recht overeind zetten./p>

13 okt 2017
Gepost door HW
logo_wijchen

Bij de oplevering van het stationsgebied worden zowel de parkeergarage als de beide pleinen aan de noord- en centrumzijde voorzien van cameratoezicht. Met als doel de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het station te vergroten. De beelden worden op bepaalde momenten tevens live uitgekeken door gecertificeerde beveiligers onder regie van de politie.

Bij de herontwikkeling van het stationsgebied worden er verschillende maatregelen getroffen om o.a. de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het station te vergroten. Het cameratoezicht is één daarvan. Zowel in de parkeergarage als op de stationspleinen worden camera’s geplaatst. Er wordt onderscheid tussen deze twee omdat de camera’s met een verschillend doel worden geplaatst, waardoor ook andere regels gelden.

Het primaire doel van het cameratoezicht op het stationsplein is het handhaven van de openbare orde. De burgemeester heeft de (wettelijke) bevoegdheid om deze camera’s in de openbare ruimte te plaatsen. Beelden die in dit kader worden verwerkt vallen onder de Wet Politiegegevens. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken daarvan en daarom is de operationele regie (op grond van de Gemeentewet) in handen van politie. Door deze beelden te ontsluiten bij de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) wordt aan de wettelijke eisen voldoen. Tevens wordt het cameratoezicht door dit te ontsluiten bij de RTR zo volledig mogelijk benut.

Hierbij kan men denken aan:
– De opslag en verwerking van beelden geschiedt conform de Wet politiegegevens;
– Het cameratoezicht vindt plaats onder (operationele) regie van de politie;
– Beelden worden 24 uur per dag opgenomen en opgeslagen;
– De beelden kunnen live worden uitgekeken;
– Het uitkijken van de beelden geschiedt door gecertificeerde beveiligers;
– Beelden kunnen direct worden doorgegeven aan de gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulancedienst. Zodat bij incidenten of calamiteiten alle betrokken diensten van een actueel, authentiek en eenduidig beeld worden voorzien;
– Beeldmateriaal kan eenvoudig beschikbaar worden gesteld aan de politie ten behoeve van identificatie en/of opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten.

De raad heeft aangegeven het wenselijk te vinden dat de beelden (24/7) live worden uitgekeken. Het college stelt voor de beelden op een aantal dagen en momenten live uit te kijken. Dit zijn zogenaamde piekmomenten op basis van het incidentpatroon. Op deze wijze wordt zo effectief en efficiënt mogelijk omgegaan met middelen. Als er aanleiding voor is, worden de beelden ook op andere momenten live bekeken.

Naast het plaatsten van camera’s op het stationsplein wordt dus ook de parkeergarage voorzien van camera’s. Primair doel van het cameratoezicht in de parkeergarage is het beschermen van private eigendommen (zaaksbescherming). Het uitkijken/verwerken van beelden in het kader van zaaksbescherming ziet de RTR niet als zijn taak. De opslag en het beheer van deze beelden vindt dan ook primair door de gemeente –onder de daarvoor geldende regelgeving- plaats. In het kader van de opsporing van strafbare feiten is het natuurlijk wel mogelijk dat ook deze beelden worden gevorderd en gebruikt. Om dit proces in voorkomende gevallen te vergemakkelijken, worden ook deze beelden ontsloten bij de RTR. De RTR raadpleegt deze beelden alleen (en stelt deze dan ter beschikking aan de politie) als daar ten behoeve van identificatie en/of opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten aanleiding toe is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vernielingen, maar ook fietsdiefstal. Tevens kunnen ook deze beelden in geval van een calamiteit door de RTR worden doorgeschakeld naar de gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulancedienst.

De raad ziet het cameratoezicht o.a. als een maatregel om het aantal fietsdiefstallen te verminderen dan wel het oplossingspercentage daarvan te verhogen. Om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen worden er meerdere maatregelen ingezet die aan dat doel kunnen bijdragen. Het cameratoezicht is één daarvan. Van het cameratoezicht gaat enerzijds een preventieve werking uit. Anderzijds kan het cameratoezicht ook bijdragen aan het opsporen van daders van strafbare feiten, zoals fietsdiefstal. Van belang is te realiseren dat cameratoezicht niet per definitie tot meer aanhoudingen van verdachten van fietsdiefstal leidt. Fietsdiefstallen blijven immers qua prioritering bij de opsporing wedijveren met alle overige incidenten. De gemeente treft bij de herinrichting een breed pakket aan maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in dit gebied te vergroten.
Het cameratoezicht wordt in het gebied bekend gemaakt met bebording.