10 aug 2017
Gepost door HW
gemeente_boxtel_logo

De burgemeester maakt bekend dat hij op 7 augustus 2017 heeft besloten tot het aanwijzen van een gebied waar tijdelijk met vaste camera’s toezicht wordt gehouden ter bewaking van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht betreft een beperkt gebied in de directe omgeving van de Markt tijdens de kermis 2017.

Het besluit (197 KB)treedt in werking op 11 augustus 2017. De camera's worden voor de periode van 18 augustus 2017 van 19.00 uur tot 24 augustus 2017 2.30 uur gebruikt.

Indienen bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Burgemeester van de gemeente Boxtel, postbus 10.000 5280 DA Boxtel;
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost- Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

05 dec 2016
Gepost door HW

Het project Secure Lane, waarin publieke en private partijen succesvol samenwerkten in de strijd tegen transportcriminaliteit, stopt met ingang van 1 januari 2017.

Secure Lane was een tijdelijk project, waarbij met behulp van intelligente cameratoezicht systemen op vrachtwagenparkeerplaatsen, truckstops en verzorgingsplaatsen langs (auto)snelwegen toezicht gehouden werd vanuit de voormalige RTR-NL Zuid te Eindhoven, en waar nodig de politie bij incidenten werd ingeschakeld.

In de achterliggende jaren heeft het project aangetoond zeer succesvol te zijn. Op het traject waar het project actief was, waren er in 2009 en 2010, 74 gevallen van ladingdiefstal die vervolgens teruggebracht werden tot 4. Ook werd er als bijvangst opgetreden tegen andere vormen van criminaliteit op de parkeerplaatsen, zoals milieu overlast en prostitutie.

Bij gebrek aan funding werden de camera’s in 2015 en 2016 niet meer live uitgekeken. Er werd alleen nog gereageerd op kentekencamera triggers, de zo genaamde ANPR camera’s.

In 2016 heeft RTR-NL de volledige exploitatie uit eigen kas gefinancierd. Het project genoot internationale belangstelling.

In de achterliggende termijn is geprobeerd financiering voor de voortzetting van het project te genereren bij zowel private partijen als bij de overheid, omdat dit niet gelukt is stopt RTR-NL met de voortzetting van het project Secure Lane.

11 okt 2016
Gepost door HW
trillion_eindhoven_app

Een impressie van de eerste Trillion gebruikersbijeenkomst dinsdag 11 oktober 2016, in de Oude Rechtbank aan het Stratumseind te Eindhoven. Bewoners, bezoekers en overheid hebben de eerste proef van de Trillion app gezamenlijk gerealiseerd!