13 okt 2017
Gepost door HW
logo_wijchen

Bij de oplevering van het stationsgebied worden zowel de parkeergarage als de beide pleinen aan de noord- en centrumzijde voorzien van cameratoezicht. Met als doel de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het station te vergroten. De beelden worden op bepaalde momenten tevens live uitgekeken door gecertificeerde beveiligers onder regie van de politie.

Bij de herontwikkeling van het stationsgebied worden er verschillende maatregelen getroffen om o.a. de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van het station te vergroten. Het cameratoezicht is één daarvan. Zowel in de parkeergarage als op de stationspleinen worden camera’s geplaatst. Er wordt onderscheid tussen deze twee omdat de camera’s met een verschillend doel worden geplaatst, waardoor ook andere regels gelden.

Het primaire doel van het cameratoezicht op het stationsplein is het handhaven van de openbare orde. De burgemeester heeft de (wettelijke) bevoegdheid om deze camera’s in de openbare ruimte te plaatsen. Beelden die in dit kader worden verwerkt vallen onder de Wet Politiegegevens. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken daarvan en daarom is de operationele regie (op grond van de Gemeentewet) in handen van politie. Door deze beelden te ontsluiten bij de Regionale Toezicht Ruimte (RTR) wordt aan de wettelijke eisen voldoen. Tevens wordt het cameratoezicht door dit te ontsluiten bij de RTR zo volledig mogelijk benut.

Hierbij kan men denken aan:
– De opslag en verwerking van beelden geschiedt conform de Wet politiegegevens;
– Het cameratoezicht vindt plaats onder (operationele) regie van de politie;
– Beelden worden 24 uur per dag opgenomen en opgeslagen;
– De beelden kunnen live worden uitgekeken;
– Het uitkijken van de beelden geschiedt door gecertificeerde beveiligers;
– Beelden kunnen direct worden doorgegeven aan de gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulancedienst. Zodat bij incidenten of calamiteiten alle betrokken diensten van een actueel, authentiek en eenduidig beeld worden voorzien;
– Beeldmateriaal kan eenvoudig beschikbaar worden gesteld aan de politie ten behoeve van identificatie en/of opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten.

De raad heeft aangegeven het wenselijk te vinden dat de beelden (24/7) live worden uitgekeken. Het college stelt voor de beelden op een aantal dagen en momenten live uit te kijken. Dit zijn zogenaamde piekmomenten op basis van het incidentpatroon. Op deze wijze wordt zo effectief en efficiënt mogelijk omgegaan met middelen. Als er aanleiding voor is, worden de beelden ook op andere momenten live bekeken.

Naast het plaatsten van camera’s op het stationsplein wordt dus ook de parkeergarage voorzien van camera’s. Primair doel van het cameratoezicht in de parkeergarage is het beschermen van private eigendommen (zaaksbescherming). Het uitkijken/verwerken van beelden in het kader van zaaksbescherming ziet de RTR niet als zijn taak. De opslag en het beheer van deze beelden vindt dan ook primair door de gemeente –onder de daarvoor geldende regelgeving- plaats. In het kader van de opsporing van strafbare feiten is het natuurlijk wel mogelijk dat ook deze beelden worden gevorderd en gebruikt. Om dit proces in voorkomende gevallen te vergemakkelijken, worden ook deze beelden ontsloten bij de RTR. De RTR raadpleegt deze beelden alleen (en stelt deze dan ter beschikking aan de politie) als daar ten behoeve van identificatie en/of opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten aanleiding toe is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld vernielingen, maar ook fietsdiefstal. Tevens kunnen ook deze beelden in geval van een calamiteit door de RTR worden doorgeschakeld naar de gemeenschappelijke meldkamer van de politie, brandweer en ambulancedienst.

De raad ziet het cameratoezicht o.a. als een maatregel om het aantal fietsdiefstallen te verminderen dan wel het oplossingspercentage daarvan te verhogen. Om het aantal fietsdiefstallen terug te dringen worden er meerdere maatregelen ingezet die aan dat doel kunnen bijdragen. Het cameratoezicht is één daarvan. Van het cameratoezicht gaat enerzijds een preventieve werking uit. Anderzijds kan het cameratoezicht ook bijdragen aan het opsporen van daders van strafbare feiten, zoals fietsdiefstal. Van belang is te realiseren dat cameratoezicht niet per definitie tot meer aanhoudingen van verdachten van fietsdiefstal leidt. Fietsdiefstallen blijven immers qua prioritering bij de opsporing wedijveren met alle overige incidenten. De gemeente treft bij de herinrichting een breed pakket aan maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid in dit gebied te vergroten.
Het cameratoezicht wordt in het gebied bekend gemaakt met bebording.

10 aug 2017
Gepost door HW
gemeente_boxtel_logo

De burgemeester maakt bekend dat hij op 7 augustus 2017 heeft besloten tot het aanwijzen van een gebied waar tijdelijk met vaste camera’s toezicht wordt gehouden ter bewaking van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht betreft een beperkt gebied in de directe omgeving van de Markt tijdens de kermis 2017.

Het besluit (197 KB)treedt in werking op 11 augustus 2017. De camera's worden voor de periode van 18 augustus 2017 van 19.00 uur tot 24 augustus 2017 2.30 uur gebruikt.

Indienen bezwaar en verzoek tot voorlopige voorziening.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Burgemeester van de gemeente Boxtel, postbus 10.000 5280 DA Boxtel;
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost- Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

05 dec 2016
Gepost door HW

Het project Secure Lane, waarin publieke en private partijen succesvol samenwerkten in de strijd tegen transportcriminaliteit, stopt met ingang van 1 januari 2017.

Secure Lane was een tijdelijk project, waarbij met behulp van intelligente cameratoezicht systemen op vrachtwagenparkeerplaatsen, truckstops en verzorgingsplaatsen langs (auto)snelwegen toezicht gehouden werd vanuit de voormalige RTR-NL Zuid te Eindhoven, en waar nodig de politie bij incidenten werd ingeschakeld.

In de achterliggende jaren heeft het project aangetoond zeer succesvol te zijn. Op het traject waar het project actief was, waren er in 2009 en 2010, 74 gevallen van ladingdiefstal die vervolgens teruggebracht werden tot 4. Ook werd er als bijvangst opgetreden tegen andere vormen van criminaliteit op de parkeerplaatsen, zoals milieu overlast en prostitutie.

Bij gebrek aan funding werden de camera’s in 2015 en 2016 niet meer live uitgekeken. Er werd alleen nog gereageerd op kentekencamera triggers, de zo genaamde ANPR camera’s.

In 2016 heeft RTR-NL de volledige exploitatie uit eigen kas gefinancierd. Het project genoot internationale belangstelling.

In de achterliggende termijn is geprobeerd financiering voor de voortzetting van het project te genereren bij zowel private partijen als bij de overheid, omdat dit niet gelukt is stopt RTR-NL met de voortzetting van het project Secure Lane.